Speel samen met 0 andere op
play.harmserver.nl

Voorwaarden en regels

Aankopen in onze shop vallen onder digitale inhoud en kunnen niet herroepen worden als deze binnen 14 dagen geleverd worden. Klik hier voor meer informatie.

1. Deze voorwaarden vormen juridisch bindende contracten tussen u en HARM hierna genoemd als ("De server", "Wij", "Onze", “HARM”). Door op de server te spelen en iets op de server webshop te kopen, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent (of de meerderjarigheid heeft bereikt als dat niet de leeftijd van 18 jaar is in het land waar u woont) of dat u deze overeenkomst met uw ouder/voogd hebt herzien en deze namens u instemt met deze servicevoorwaarden en de volledige verantwoordelijkheid neemt over uw naleving hiervan. U gaat ermee akkoord dat u en/of uw ouder/voogd volledig in staat en bekwaam is om de voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden die in deze servicevoorwaarden zijn uiteengezet aan te gaan en deze servicevoorwaarden na te leven. Houd er rekening mee dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden door een aankoop te doen bij HARM.

2. Door geld over te maken naar HARM, gaat u ermee akkoord dat uw aankoop alleen wordt terugbetaald als de service niet in enige mate bruikbaar is en dat er geen andere restituties worden verleend. U gaat er ook mee akkoord dat elke melding van een terugvordering of geschil wordt beschouwd als een sterk bewijs van fraude in uw account en dat we uw account kunnen sluiten of blokkeren voor toegang tot onze services.

3. U stemt ermee in om het personeel, de eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen met betrekking tot de server te vrijwaren. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u ermee akkoord om welke reden dan ook geen rechtszaak of ander juridisch bezwaar tegen het serverpersoneel aan te spannen, ongeacht of dit verband houdt met uw aankoop.

4. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en de geleverde diensten of inhoud beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt verstrekt op eigen risico. Het wordt u aangeboden zoals het is en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook verstrekt en dat het gebruik van dergelijk advies of enige andere informatie uitsluitend op eigen risico is en zonder onze aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Sommige rechtsgebieden staan disclaimers van impliciete garanties mogelijk niet toe en de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet alleen op u van toepassing, omdat het betrekking heeft op impliciete garanties.

5. HARM accepteert spelers die kopen namens een andere speler. U gaat ermee akkoord dat u een betaling voor een andere persoon in geen geval of onder welke omstandigheden dan ook terugboekt of betwist.

6. U stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid voor uw aankoop te nemen. Spelers die deze Algemene Voorwaarden of andere spelersregels op onze server schenden, kan de toegang te allen tijde zonder waarschuwing worden verwijderd.

7. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies ( zelfs als ons is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade), die het gevolg is van of voortvloeit uit: (I) Het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst, (II) De kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen en/of diensten die het gevolg zijn van elke transactie die is aangegaan via de service, (III) onbevoegde toegang tot of afwisseling van uw gegevensoverdracht, (IV) verklaringen of gedrag van een derde partij op de service, (V) of enige andere kwestie met betrekking tot de service. Houd er rekening mee dat door de voorwaarden in het document te accepteren, u ook afstand doet van uw recht om juridische of anderszins actie te ondernemen tegen iemand of iets met betrekking tot het personeel, management, beheerders, leden, eigenaren of hosts van deze server. U erkent verder dat als enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, alle delen die niet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, als volledig geldig en bindend zullen worden beschouwd.

8. Alle voorwaarden zijn van kracht voor onbepaalde tijd zodra het contract is geaccepteerd en blijven van kracht, zelfs nadat u bent gestopt, bent verbannen, verwijderd of als u de server/het forum op enigerlei wijze verlaat. Teruggavebeleid: Alle verkopen zijn definitief, u mag de server niet terugkopen, stoppen, crediteren op welke manier dan ook om uw geld terug te krijgen dat is betaald. En daarbij behouden wij ons het recht voor om uw voortgezette spel op de server/forums niet toe te staan en niet toe te staan dat er meer geld wordt toegevoegd of weggehaald. We behouden ons het recht voor om alle juridische of incassomaatregelen te nemen die nodig zijn om de schade te verhalen in geval van gedwongen terugvordering.

9. Bij het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden stemt U in met de gestelde regels. Wanneer deze regels worden overtreden is de HarmServer, de Staf, of ander personeel geacht hier op te anticiperen. Als U, uw huisgenoot, familielid of ander verwante de regels dermate overtreed wordt hier een permanente verwijdering van de server uitgevoerd. Dit geldt voor alle verwante spelers op het zelfde IP adres.

Bovenaan